عنوان : نقل قول های ریاضی

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی), کیمیا نارنجانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۷
ناشر: سخن گستر
چکیده:

.

کلمات کلیدی:
., .