عنوان : شمردنی ها را بشمار

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی), فریدون رهبرنیا (ویراستار علمی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۶
ناشر: سخن گستر
چکیده:

.

کلمات کلیدی:
., .