عنوان : حرکت درمانی، پیشگیری ، توانبخشی و درمان

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۶
ناشر: آستان قدس رضوی ( به نشر)
چکیده:

این کتاب جهت آشنایی پزشکان و فیزیوتراپیستها به رشته تمرین درمانی طب نوشته شده است . این کتاب در دو بخش تئوری و عملی تنظیم شده است . در ابتدا شناخت دقیقی از ناراحتی یا یک تغییر شکل در بدن را ارائه می نماید و در مرحله بعد اقدامات درمانی بطور کامل مطرح می با

کلمات کلیدی:
توانبخشی- ورزش درمانی, توانبخشی- ورزش درمانی