عنوان : تئوری و متدولوژی تمرین از مبانی به کاربرد

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), خسرو ابراهیم(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۱
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
چکیده:

این کتاب در زمینه اصول و قواعد علم تمرین است . غیر از ورزش قهرمانی مقوله سلامت جسم - روان انسان نیز از کنار پیشرفت علم ورزش در یک دو دهه اخیر بهره قابل ملاحظه ای را برده است و بهمین دلیل امروز ورزش و فعالیت بدنی بعنوان یک وسیله موثر و مفید در پیشگیری ، در

کلمات کلیدی:
تربیت بدنی- تمرین ( ورزش), تربیت بدنی- تمرین ( ورزش)