عنوان : دو و میدانی جلد اول : دوها

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), محمدرضا بیات(نویسنده اصلی) , علی کلهر(نویسنده اصلی) , بیژن شادمهر(نویسنده اصلی) , جواد صغادی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۹
ناشر: سمت
چکیده:

لزوم آموزش مواد دو و میدانی برای عموم افراد جامعه بویژه در سنین پایین تر ، عدم آشنایی عموم مردم ما با مواد این رشته و ضرورت تربیت مربیانی که بتوانند با اصول علمی مواد مختلف آن را آموزش دهند ما را بر آن داشت تا بر اساس آخرین روشهای آموزشی فدراسیون جهانی دو

کلمات کلیدی:
1- دوو میدانی -راهنمای آموزشی 2- تربیت بدنی - راهنمای آموزشی, 1- دوو میدانی -راهنمای آموزشی 2- تربیت بدنی - راهنمای آموزشی