عنوان : اصاله البرائه

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۶۹
ناشر: انتشارات جعفری مشهد
چکیده:

بیان اصاله ابرائه

کلمات کلیدی:
برائت - عقل, برائت - عقل