عنوان : قواعدی از فقه

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۰
ناشر: عروج اندیشه - مشهد
چکیده:

بیان قواعد فقهی

کلمات کلیدی:
قواعد - ضمان - اتلاف- صحت- ید, قواعد - ضمان - اتلاف- صحت- ید