عنوان : پژوهشی در باره خمس

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۱
ناشر: عروج اندیشه - مشهد
چکیده:

بررسی فقهی و روایی خمس

کلمات کلیدی:
خمس - غنیمت - وجوب, خمس - غنیمت - وجوب