عنوان : طبقات راویان احادیث مهدویت از طریق اهل سنت

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۵
ناشر: بنیاد پژوهشهای استان قدس رضوی
چکیده:

بیان طبقات راویان احادیث مهدویت

کلمات کلیدی:
طبقه - صحابه - تابعین - جرح وتعدیل, طبقه - صحابه - تابعین - جرح وتعدیل