عنوان : هضم و سوخت و ساز در نشخوارکنندگان

سیدعلیرضا وکیلی (نویسنده اصلی), محسن دانش مسگران (نویسنده اصلی), عبدالمنصور طهماسبی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۷
چکیده:

کتای فوق در زمینه بیوشیمی و متابولیسم شکمبه و کنتیک هضمی در شکمبه بحث می کند

کلمات کلیدی:
هضم، نشخوارکنندگان، کنیتیک, هضم, نشخوارکنندگان, کنیتیک