عنوان : مسائل مستحدثه .پزشکی 2

عباسعلی سلطانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۶
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی
چکیده:

مقالاتی در مسائل نوپیدای پزشکی ا ز منظر فقه

کلمات کلیدی:
شبیه سازی. حکم فقهی وخقوقی مرگ, شبیه سازی. حکم فقهی وخقوقی مرگ