عنوان : طراحی مدل خدمات الکترونیک

آذر کفاش پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۶
ناشر: نشر نیکو
چکیده:

امروزه دولت الکترونیک تنها یک فن‌آوری نیست، بلکه پیشرفت فن‌آوری به عنوان یکی از ابزارهای دگرگونی روند کارکرد دولتها از ساختار دولت محور به ساختار شهروند محور است . ]2; 10[ دریک نگاه کلی دولت الکترونیک از دو دیدگاه ارتباط دولت با دولت (مکانیزاسیون کارهای د

کلمات کلیدی:
دولت الکترونیک-خدمات الکترونیک- کسب و کار الکترونیک-تجارت الکترونیک, دولت الکترونیک-خدمات الکترونیک- کسب و کار الکترونیک-تجارت الکترونیک