عنوان : اصول و روش ها در نظام تربیتی اسلام ( جلد اول)

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۷۵
ناشر: انتشارات امام محمد باقر
چکیده:

بررسی تعلیم و تربیت اسلامی در یک نظام هماهنگ با اعتقادات دینی

کلمات کلیدی:
تربیت، تعلیم، اصول، روش ها، معارف دینی, تربیت, تعلیم, اصول, روش ها, معارف دینی