عنوان : شناخت انقلاب اسلامی( زمینه ها، ریشه ها، دستاوردها)

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات جواد الائمه
چکیده:

نقد و بررسی آرای صاحبنظران در زمینه پیدایش انقلاب اسلامی ایران

کلمات کلیدی:
انقلاب، کودتا، نهضت, انقلاب, کودتا, نهضت