عنوان : امیرالمومنین و مخالفان او

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۷۹
ناشر: انتشارات امام محمد باقر
چکیده:

بررسی علل پیدایش جنگ های مذهبی در دوران حکومت حضرت علی

کلمات کلیدی:
امیرالمومنین، جمل، صفین، نهروان، مخالفان, امیرالمومنین, جمل, صفین, نهروان, مخالفان