عنوان : آینده پیامبری

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۷
ناشر: انتشارات یوسف فاطمه
چکیده:

بررسی آرای شیعه و اهل سنت درباره جانشینی پیامبر بر اساس منابع و مدارک اهل سنت

کلمات کلیدی:
شیعه، اهل سنت، وحدت، خلافت, شیعه, اهل سنت, وحدت, خلافت