عنوان : حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۷
ناشر: انتشارات یوسف فاطمه
چکیده:

بررسی حقوق اجتماعی، سیاسی در مکاتب حقوقی و مقایسه آنها با مکتب حقوقی اسلام

کلمات کلیدی:
حقوق، اسلام، زنان، مکاتب حقوقی، مکتب اسلام, حقوق, اسلام, زنان, مکاتب حقوقی, مکتب اسلام