عنوان : شرح الاشارات والتنبیهات امام فخررازی(جلددوم : طبیعیات، الهیات و عرفان)

علیرضا نجف زاده تربتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۴
ناشر: انجمن آثار ومفاخر فرهنگی
چکیده:

شرح کتاب الاشارات و التنبیهات ابن سینا و نقد فلسفه مشائی

کلمات کلیدی:
ابن سینا ، فخررازی، فلسفه ، نقد وتفسیر, ابن سینا , فخررازی, فلسفه , نقد وتفسیر