عنوان : راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۷۸
ناشر: به نشر
چکیده:

ارائه کتاب حاضر به منظور همرهی با افرادی اس که برای شکوفایی تربیت بدنی و علوم ورزشی و حاکمیت روح علمی بر ابعاد مختلف آن تالش می کنند

کلمات کلیدی:
ورزش- حوادث و آسیبها پزشکی ورزشی, ورزش- حوادث و آسیبها پزشکی ورزشی