عنوان : بیوشیمی فعالیت های ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۰
ناشر: سمت
چکیده:

فراهم آوردن مقدمه ای در خصوص بیوشیمی ورزش برای دانشجویان بیوشیمی ، فیزیولوژی و علوم ورزشی است

کلمات کلیدی:
تمرین (ورزش)- اثر فیزیولوژیکی / زیست شیمی/ متابولیسم, تمرین (ورزش)- اثر فیزیولوژیکی / زیست شیمی/ متابولیسم