عنوان : پژوهشی در نبوت عامه و خاصه

ایوب اکرمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۳
ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم - تهران
چکیده:

بررسی واثبات مسایل نبوت خاصه مبتنی براصول موضوعه ای است که درقلمرومسایل نبوت عامه اثبات می گردد.

کلمات کلیدی:
نبوت- نبوت عامه- نبوت خاصه - دلیل نقلی - دلیل عقلی, نبوت- نبوت عامه- نبوت خاصه - دلیل نقلی - دلیل عقلی