عنوان : بازاریابی بین الملل

آذر کفاش پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۸
ناشر: انتشارات محقق
چکیده:

این کتاب در 12 فصل شامل فصل اول :تعاریف فصل دوم محیط بازاربین الملل فصل سوم استراتژیهای ورود به بازار فصل چهارم شامل استراتژیهای تولیدی در بازار بین الملل فصل پنجم سیاستهای توزیعی و فصل ششم شامل سیاستهای تبلیغاتی و فصل هفتم شامل سیاستهای قیمت گذاری و فصل

کلمات کلیدی:
بین الملل-بازار - بازاریابی, بین الملل-بازار - بازاریابی