عنوان : مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
چکیده:

در ده فصل شامل تعاریف و مفاهیم.اصطلاحات و علائم . طبقه بندی مرزها. اختلافات مرزی کارکرد مرزها . نقش قدرت ها در ترسیم مرزها . تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر کارکرد مرزها

کلمات کلیدی:
مرز های بین المللی, مرز های بین المللی