عنوان : تمرینهای ورزشی نوین

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۹
ناشر: به نشر
چکیده:

این کتاب بیان کننده تمرینهایی است که علاوه بر کاربرد خاص ورزشی آن ، در زمینه سلامتی افراد و آمادگی عمومی بدن آنها نیز بسیار سودمند است . این تمرینها که به نام تمرینهای پلایومتریک خوانده می شوند احتمالا توسط قهرمانان رشته های مختلف ورزشی دانسته و یا ندانست

کلمات کلیدی:
1- تربیت بدنی 2-تمرین (ورزش) 3-تمرین (ورزش)-اثر فیزیولوژیکی, 1- تربیت بدنی 2-تمرین (ورزش) 3-تمرین (ورزش)-اثر فیزیولوژیکی