عنوان : مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), صمد لعل بذری (نویسنده اصلی), سعید مرتضوی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۷
چکیده:

همانطور که در مدیریت کیفیت جامع نیز تاکید میشود منبع تمام کیفیت ها ، منبع انسانی درگیر در تولید کالاها و خدمات است.از آنجایی که بیشتر سازمان های ورزشی به تولید خدمات اشتغال دارند مدیریت منابع انسانی مورد توجه خاص مدیران ورزشی قرار دارد . موضوع روش مند این

کلمات کلیدی:
1-ورزش-مدیریت 2-کارمندان-مدیریت, 1-ورزش-مدیریت 2-کارمندان-مدیریت