عنوان : تمرینات جانبی برای بیست و شش رشته ورزشی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), صمد لعل بذری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات لک لک با حمایت سازمان تربیت بدنی و مرکز م
چکیده:

هدف این کتاب ایجاد ارتباط اطلاعات علمی و کاربرد مفید انها از طریق ارائه موثرترین و جدیدترنی روشهای تمرینات جانبی برای ورزشکاران و مربیان و نیز اطمینان بخشیدن به آنها که برنامه های تمرینی آنها سودمند و صحیح است.

کلمات کلیدی:
1-تربیت بدنی 2-تمرین 0 ورزش ) 3-آمادگی جسمانی, 1-تربیت بدنی 2-تمرین 0 ورزش ) 3-آمادگی جسمانی