عنوان : راهنمای ورزشی والدین

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۹
ناشر: به نشر
چکیده:

بطور مسلم خانه و مدرسه بدون داشتن ارتباط با یکدیگر و ایجاد هماهنگی و همفکر ی نمی تواند کودک را در جهت هدفهایی که دارد راهنمایی کنند واو را به شیوه ای مطلوب پرورش دهند .از آنجایی که تربیت بدنی جزءجدایی ناپذیر و بخش عملی تعلیم و تربیت بشمار می آید ورزش و با

کلمات کلیدی:
1-کودکان-ورزشها 2-والدین و کودک, 1-کودکان-ورزشها 2-والدین و کودک