عنوان : آشنایی با فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی)

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۷
ناشر: تهران:پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:

مقررات

کلمات کلیدی:
فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی, فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی