عنوان : حقوق گذرگاه ها و سد معبر در فقه اسلامی

سعید نظری توکلی (نویسنده اصلی), محمود نظری پور(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۷
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی
چکیده:

بررسی عدالت اسلامی در استفاده از معابر عمومی

کلمات کلیدی:
گذرگاه - سد معبر, گذرگاه - سد معبر