عنوان : اصول ژنتیک کمی و مسائل ان

مجتبی طهمورث پور (نویسنده اصلی), علی اصغر اسلمی نژاد (ویراستار علمی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۶
چکیده:

ژنتیک

کلمات کلیدی:
ژنتیک, ژنتیک