عنوان : تغذیه طیور

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), محمد سالار معینی(نویسنده اصلی) , مژگان مظهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: چهارم
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۸
ناشر: شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر
چکیده:

نیمچه های تخم گزار مرغ های مادر گوشتی جوجه های گوشتی تغذیه طیور

کلمات کلیدی:
تغذیه طیور نیمچه های تخم گزار مرغ های مادر گوشتی جوجه های گوشتی, تغذیه طیور نیمچه های تخم گزار مرغ های مادر گوشتی جوجه های گوشتی