عنوان : شناسایی نقاط با ارزش شهری (مفاهیم ، مبانی ،تئوریها و انواع ارزش های شهری )

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی), غلامرضا عباس زاده(نویسنده اصلی) , مصطفی امیر فخریان(نویسنده اصلی) , حسین آقاجانی(نویسنده اصلی) , محمد حسن اکبرزاده(نویسنده اصلی) , مهدی براتی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۸
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

هدف این کتاب ابتدا بیان مفاهیم ارزشها و طبقه بندی ارزشها ، به ویژه ارزشهای شهری می باشد. سپس بیان تئوریها مربوط به ارزشها و تحول ارزشها و چگونگی تبدل ارزشها به هویت به ویژه در شهرها می باشد. در بخشی نیز ارزشهای شهری مشهد در قالب نقاط با ارزش طبقه بندی شد

کلمات کلیدی:
نقاط باارزش ، شهر ، شناسایی ، انواع ارزشها, نقاط باارزش , شهر , شناسایی , انواع ارزشها