عنوان : برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها(اصول ، مبانی ، تئوریها، تجربیات و تکنیکها)

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۸
چکیده:

هدف از تدوین اطن کتاب بیان اهمیت و جایگاه برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها به ویژه در ایران امروز است که بیش از 250 شهر با حدود 100 هزار هکتاربافت مرکزی برای احیاء شناسایی شده اند. بیان تئوریها ، تجربیات و سابقه در جهان و ایران و روشهای مداخله در بافتهای مرک

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی ، مناطق مرکزی ، شهر، اصول ، مبانی و تئوریها, برنامه ریزی , مناطق مرکزی , شهر, اصول , مبانی و تئوریها