عنوان : پژوهشی در تعارض اخبار

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۸
ناشر: بوستان کتاب - دفتر تبلیغات اسلامی قم
چکیده:

بیان نحوه حل تعارض میان اخبار متعارض

کلمات کلیدی:
ادله - حکومت -تزاحم- تعارض - اخبار, ادله - حکومت -تزاحم- تعارض - اخبار