عنوان : قواعدی از فقه

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۸
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی قم- بوستان کتاب
چکیده:

بیان قواعد فقه و تحلیل و بررسی دیدگاهای فقیهان

کلمات کلیدی:
فقه - قاعده - ضمان ید - قبض, فقه - قاعده - ضمان ید - قبض