عنوان : تمرینات انعطاف پذیری کل بدن

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محمد ضمیری شیردل(نویسنده اصلی) , فرزانه ضمیری شیردل(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۸
ناشر: بامداد کتاب
چکیده:

این کتاب به دو بخش تقسیم شده است . بخش اول شامل بیش از صد کشش است و راهنمای مرجع برای حرکات و برنامه های بخش دوم می باشد.بخش دوم کتاب جندین حرکت کششی را معرفی می کندو شامل برنامه های آماداگی جسمانی و حرکات ورزشی و همینطو ر شامل حرکات خاص کششی می باشد.

کلمات کلیدی:
نرمش, نرمش