عنوان : حرکت درمانی مبتلایان فلج مغزی ( برنامه تمرینهای تعادلی کودکان)

نورالدین نخستین انصاری(نویسنده اصلی) , صوفیا نقدی(نویسنده اصلی) , صفورا عبادی(نویسنده اصلی) , احمد ابراهیمی عطری (ویراستار علمی), حمیدرضا نگهبان(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۸۵
ناشر: به نشر
چکیده:

این کتاب برای فیزیوتراپیستها یا کاردرمان هایی تهیه شده که با کودکان فلج مغزی و یا کودکانی سروکار دارند که به دلایل مختلف به اختلالهای تعادلی مبتلایند.

کلمات کلیدی:
کودکان فلج مغزی-توانبخشی - تعادل ( فیزیولوژی) - فلج مغزی - توانبخشی - تعادل, کودکان فلج مغزی-توانبخشی - تعادل ( فیزیولوژی) - فلج مغزی - توانبخشی - تعادل