عنوان : پی های سطحی ظرفیت باربری و نشست

جعفر بلوری بزاز (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۵
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده:

پی های سطحی به عنوان یک کتاب مرجع برای اساتید و دانشجویان کارشناسی عمران می باشد

کلمات کلیدی:
نشست، ظرفیت باربری، پی های سطحی, نشست, ظرفیت باربری, پی های سطحی