عنوان : پرندگان

منصور علی آبادیان (نویسنده اصلی), علی اکبر باقریان(نویسنده اصلی) , امیر عباس برزگری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

کتب مشتمل بر 25 فصل می باشد....

کلمات کلیدی:
پرنده فیزیولوژی رده بندی, پرنده فیزیولوژی رده بندی