عنوان : رازهای مرگ وسفراخرت

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۹
ناشر: خیر البریه
چکیده:

دراین کتاب اسرار مرگ وسفر اخرت از درون احادیث استخراج وارایه شده است

کلمات کلیدی:
مرگ - معاد - اربعینات - حدیث - زندگی بس از مرگ, مرگ - معاد - اربعینات - حدیث - زندگی بس از مرگ