عنوان : حیوانات،قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام

سعید نظری توکلی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی- سمت
چکیده:

بررسی مباحث کلامی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با حیوانات

کلمات کلیدی:
حیوانات - بهره وری, حیوانات - بهره وری