عنوان : حقوق ورزشی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), کیوان شعبانی مقدم(نویسنده اصلی) , بهرام یوسفی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۸
ناشر: اندیشه های حقوقی
چکیده:

حقوق ورزشی

کلمات کلیدی:
حقوق ورزشی, حقوق ورزشی