عنوان : فرهنگ مصور اصطلاحات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده:

فرهنگ مصور اصطلاحات آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

کلمات کلیدی:
فرهنگ مصور - آسیب شناسی - حرکات اصلاحی, فرهنگ مصور - آسیب شناسی - حرکات اصلاحی