عنوان : ورزش و سلامتی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), احمد پوریا(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۳
ناشر: نشر صالح
چکیده:

ورزش و سلامتی

کلمات کلیدی:
سلامتی- امادگی جسمانی, سلامتی- امادگی جسمانی