عنوان : رفتار حرکتی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), مهدی نمازی زاده(نویسنده اصلی) , افسانه سنه(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۳
ناشر: بامداد کتاب
چکیده:

رفتار حرکتی

کلمات کلیدی:
حرکت آموزی- مهارت آموزی, حرکت آموزی- مهارت آموزی