عنوان : ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات اصلاحی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), فرشاد امامی(نویسنده اصلی) , مهدی طالب پور (ویراستار علمی), محمد رضا عسکرزاده(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۷
ناشر: انتشارات ونوس
چکیده:

ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات اصلاحی

کلمات کلیدی:
ناهنجاری های اسکلتی - تمرینات اصلاحی, ناهنجاری های اسکلتی - تمرینات اصلاحی