عنوان : بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری اسلامی

مهین دخت کاظمی (نویسنده اصلی), علی حسن زاده(نویسنده اصلی) , زهرا سلطانی(نویسنده اصلی) , سیده سارا فخرایی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۵
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:

این کتاب به مقایسه کارایی در بانکداری اسلامی در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد

کلمات کلیدی:
کارایی- بانکداری اسلامی - روش تحلیل داده ها, کارایی- بانکداری اسلامی - روش تحلیل داده ها