عنوان : اپتیک غیر خطی

ابراهیم عطاران کاخکی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۹
ناشر: یوکابد
چکیده:

اثر و انتشار نور در یک محیط اپتیکی بررسی شده است.

کلمات کلیدی:
اپتیک، لیزر ، پدیده های غیر خطی و تولید هماهنگ ها, اپتیک, لیزر , پدیده های غیر خطی و تولید هماهنگ ها