عنوان : مروری بر جبر خطی

احمد عرفانیان مشیری نژاد (نویسنده اصلی), فرشید رنامی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۶
ناشر: واژگان خرد
چکیده:

مروری بر مباحث درس جبرخطی دوره کارشناسی است و دارای مسایل تشریحی و تستی متنوع حل شده و تمرینات زیادی می باشد که قابل استفاده برای دانشجویان علوم ریاضی - آمار و مهندسی است

کلمات کلیدی:
جبرخطی - مسایل و تمرینها, جبرخطی - مسایل و تمرینها