عنوان : اصول و روشهای سنتز فیلترهای فعال و غیر فعال

محمد مولوی کاخکی (نویسنده اصلی), قوشه عابدهدتنی (ویراستار علمی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه امام رضاعلیه السلام
چکیده:

فیلترهای الکتریکی از اجزاء تشکیل دهنده ی اصلی سیستمهای الکتریکی می باشند و بنابراین برای کلیه مهندسینی که به نوعی در زمینه های طراحی و ساخت این سیستمها فعالند داشتن اطلاعات کافی از نحوه ی سنتز این فیلترها ضروری است. کتابهای متعددی در زمینه ی فیلترها تالیف

کلمات کلیدی:
فیلترهای فعال و غیر فعال-فیلترهای انالوگ-فیلترهای الکتریکی, فیلترهای فعال و غیر فعال-فیلترهای انالوگ-فیلترهای الکتریکی